MASI Diwali 2023

Cherrybrook Community and Cultural Centre 31X Shepherds Lane, Cherrybrook, NSW, Australia

मसी दिवाळी कार्यक्रम या वर्षीच्या कार्यक्रमात  त्याबरोबर  - अस्सल मराठी पद्धतीचे जेवण आणि फराळ  असा भरगच्च  बेत असणार आहे

Sold Out A$15.00 – A$35.00